Phuket Bike Week
Phuket Bike Week
Phuket Bike WeekPhuket Bike Week Phuket Bike Week
Phuket Bike WeekLocal Time:  
Phuket Bike WeekPhuket Bike Week    
E-Newsletter
E-mail Address:
Products/สินค้า

Phuket Bike Week
T-Shirt 2012
THB 350
Phuket Bike Week
Helmet
THB 2,900

Main Sponsors
ผู้สนับสนุน
Phuket Bike Week
Phuket Bike Week
Phuket Bike Week
Phuket Bike Week
Phuket Bike Week
Sponsors
ผู้สนับสนุน
Phuket Bike Week
แจ้งเลื่อนการจัดงาน PHUKET BIKE WEEK 2012

เรื่อง แจ้งเลื่อนการจัดงาน PHUKET BIKE WEEK 2012                           22 มีนาคม 2555

เรียน ท่านผู้จัดการ

 ตามที่ชมรมผู้รักการขับขี่รถมอเตอร์ไซด์ใหญ่ ภูเก็ตไรเดอร์คลับ ชมรมฮีโร่เอ็น เอ็มซีไทยแลนด์ และนิตยสาร
ไรด์ไทยแลนด์ ได้กาหนดจัดโครงการภูเก็ตไบค์วีค 2012 ครั้งที่ 18 ในระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2555 ณ
สวนสาธารณะโลมาและสนามฟุตบอลหาดป่าตอง อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่และเป็นการต้อนรับนักขับขี่มอเตอร์ไซค์ใหญ่ที่เข้าใน พื้นที่หาดป่าตอง นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริม ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ให้เกิดความร่วมมืออันดีนั้น เนื่องจากในวันที่ 7 เมษายน 2555 มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งตามมาตรา 130
แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 ระบุว่า “ผู้ใดขาย จาหน่าย จ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งระหว่างเวลา 18.00 นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้งต้องระวางโทษจา คุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”ประกอบกับในห้วงระหว่างวันที่ 8 – 10 เมษายน 2555 มติ คณะรัฐมนตรีแจ้งให้แต่ละจังหวัดไว้ทุกข์โดยทั่วกันและลดธงครึ่งเสารวมถึงให้ งดหรือลดการแสดงเพื่อความบันเทิง
เนื่องจากมีกาหนดจัดการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ
โสภาพัณณวดี ในวันที่ 9 เมษายน 2555
ดังนั้นเพื่อความเหมาะสมและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและพระราชบัญญัติการเลือกตั้งฯ ทาง
คณะผู้จัดงานภูเก็ตไบค์วีค 2012 ครั้งที่ 18 จึงขอเลื่อนการจัดงานดังกล่าวเป็นวันที่ 20-22 เมษายน 2555

 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 ( นายวิทยา สิงห์ฆาฬะ )
ประธานกรรมการ บริษัท เวสโคสท์ ไรด์ไทยแลนด์ จากัด
ผู้ดาเนินการและประสานงาน การจัดงานภูเก็ตไบค์วีค 2012

ี้

Ride Thailand Magazine

  Phuket Hotels
  Phuket Bike Week Pictures
Phuket Bike Week Phuket Bike Week
Phuket Bike Week
Phuket Bike Week
Phuket Bike Week
PBW VDO
Phuket Bike Week
Upcoming Event

Phuket Bike Week
Upcoming Event

Main Sponsors
ผู้สนับสนุน
Phuket Bike Week
Phuket Bike Week
Phuket Bike Week
Phuket Bike Week
Phuket Bike Week
Media Partners
ผู้สนันสนุนภาคสื่อ

 

©2010, West Coast - RideThailand, All rights reserved. | Powered by Asia Smart Solutions Co., Ltd.